haader sp6

Samorząd Uczniowskiw SP6

Wyniki wyborów

przewodniczącego Rady Samorządu Uczniowskiego

przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Narodowego Święta Niepodległości
w Koszalinie

2 października 2020 r.

Gaja Grzelak - 162 głosy

Hanna Jas - 82 głosy

Amelia Leczycka - 119 głosów

Uprawnionych do głosowania było 473 uczniów,

głosów ważnych oddano 377,

frekwencja wyniosła 79,8%

 

Rada Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2020/2021

Przewodnicząca - Gaja Grzelak,

Zastępca - Amelia Leczycka

Skarbnik - Hanna Jas

 

 Ordynacja wyborcza

 

Zasady funkcjonowania Samorządu Uczniowskiego:

1. W Szkole Podstawowej nr 6 im. Narodowego Święta Niepodległości
w Koszalinie działa Samorząd Uczniowski, w skład którego wchodzi cała
społeczność uczniowska szkoły.
2. Samorząd Uczniowski stanowi zorganizowaną formę samodzielnych
poczynań ogółu uczniów, ma łączyć społeczność szkoły, wytwarzać więź
grupową, budzić poczucie wspólnoty, tworzyć odpowiednią atmosferę,
zaspokajać potrzeby ogółu uczniów.
3. Samorząd Uczniowski działa na podstawie regulaminu.
4. Samorząd Uczniowski współpracuje z organizacjami działającymi na
terenie szkoły. Ważne decyzje podejmuje w porozumieniu z dyrektorem
szkoły i Radą Pedagogiczną oraz Radą Rodziców.
5. Samorząd Uczniowski ma na terenie szkoły własną reprezentację, tj.
Radę Samorządu Uczniowskiego.
6. Rada Samorządu Uczniowskiego wybierana jest przez ogół uczniów w
tajnych wyborach, które przeprowadzane są każdego roku. Kadencja SU
trwa rok. W skład Samorządu Uczniowskiego wchodzą: przewodniczący,
zastępcy przewodniczącego, sekretarz, kronikarz.


Zadania Samorządu Uczniowskiego:

1. Kształtowanie właściwego podejścia do nauki i zachowania, do procesu
zdobywania wiedzy i umiejętności, do samorealizacji: konkursy
popularnonaukowe, audycje tematyczne, olimpiady, wystawy szkolne i
klasowe, koła zainteresowań, wytwarzanie pomocy naukowych itp.
2. Uczestniczenie w planowaniu życia i pracy szkoły: organizowanie
zebrań społeczności uczniowskiej, tworzenie władzy uczniowskiej, wybór
opiekuna Samorządu Uczniowskiego, Rady Samorządu Uczniowskiego,
organizowanie narad klasowych, spotkań młodzieży, spotkań z
dyrektorem szkoły, Radą Pedagogiczną i innymi.
3. Rozwijanie opieki i wzajemnej pomocy koleżeńskiej: dyżury w szkole,
opieka nad klasami młodszymi.
4. Organizowanie czasu wolnego: działalność rozrywkowa, artystyczna,
kulturalno-oświatowa, sportowo-turystyczna.
5. Uczestnictwo w gospodarowaniu szkołą: opieka nad klasami, opieka nad
otoczeniem szkoły, akcje zarobkowe.

 

Istota Samorządu Uczniowskiego

 

 

 

 

 

X

Right Click

No right click

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account